När jag är pretantiös..

.. tror jag ibland att jag kan tänka trots att jag är kvinna.
När jag är pretantiös väntar jag ibland på responsen. I bästa fall får jag en godmodighet och tystnad.

från en diskussion på
björns blogg "alltså om jag ska tala utifrån mig själv så är väl inte förtrycket konstant överallt, men själva medvetenheten om förtryckets frånvaro, eller om vi så säger mildare omedvetna uttryck, blir lätt en ny form av eller en naturlig del i förtrycket, känslan av att allting kan brista när som helst, osäkerheten över hur fast denna ö är egentligen är det granit eller lera (mycket bra liknelse!), av att säkerheten är villkorad och att dessa villkor för de inblandade trots den på ytan synes stillheten ändå inte blir jämnlika, att denna andningspaus är på nåder och i verkligheten bara blir en förnimelse av det man hela tiden inte egentligen har rätt till. I denna andningspaus bär man sedan hela tiden med sig medvetenheten om förtrycket, det som format en som person, förtrycket finns med i allt man gör och vem man blivit och är man medveten därom existerar aldrig frizonen eftersom det ju inte går att undfly sig själv och det sedementerade förtrycket och göra historien ogjord. Frizonen existerar också utifrån att ingen väljer att beröra förtrycket för att skapa känslan av frihet från förtrycket, men och det är den som inte upplevt förtrycket riktat mot sig själv som lättast upplever frizonen som just fri, den andra upplever detta villkor både som en illusion av frihet men också som ett ansvar för situationen och för den tystnad den troligen kräver, för att bibehålla det opolitiska. Jag skulle alltså inte säga att det finns frizoner med jämlika förutsättningar för hur frizonen utvecklas, däremot finns det förtryck som man kan uppleva som acceptabla och till och med njutningsfulla, och det är väl dessa vi längtar till.
Patriarkatet är till stor uppbyggt och beroende av dessa frizoner för sitt vidmakthållande. Kvinnan stannar hos mannen som slår just för att det finns stunder av kärlek och värme, och sedan hoppet därom. Patriarkatet funkar både med morot och piska, och i spänningspelet mellan direkta förtryck och det som synes vara frizoner."

För att man skriver ord på lappar när man ligger och inte kan andas i hårt knuten fosterställning i det som kallas för frizoner. För att man ler eller är tyst när frizonen kommer för att man inte vill störa. För att man ser lapparna nån dag senare, en morgon när man vaknat med ett klart lätt huvud, ligga där i morgonsolskenet brevid sängen först uppoch nedvända och sedan rättvända då man tittar på lapparna och gör en min av avsmak och vänder på dem igen.


citata

Den frigjorda kvinnan är inte en modern docka som använder
smink och smaklösa kläder. Den frigjorda kvinnan är en person
som tror att hon är lika mänsklig som mannen. Den frigjorda
kvinnan kräver inte frihet i syfte att missbruka den.

Ghada Samman, syriansk författare


Fula kvinnor vet mer om män än vad vackra gör.

Katherine Hepburn, skådespelerska


Ack, vad hjälper det en kvinna att ha hjärta

och huvud, om resten saknar behag?

Madeleine de Scudéry


Den vackra kvinnan bör tidigt

slå sönder sin spegel.
Baltasar Gracián


Fick en god känsla i kroppen när jag hittade gamla feministcitat, troligen nedskrivna till nån 8mars evenemang på den gamla goda studenttiden.. allt verkade så enkelt då, det handlade mest om upplysning och mindre om makt.. fast visdomsorden är gamla... är våren nostalgins tid?


om det "heders"relaterade våldet

Lite halvt processade tankar appropå diskussion på ett annat ställe, tyckte jag likagärna kunde posta svaret här så kanske nån kan få ut nått av det och så kan alla bli lite klokare:

Jag pluggade en kurs på universitet och läste då om olika beskrivningar i litteratur och forskning om ämnet hedersrelaterat våld. Mina erfarenheter av "svensk" kultur jämfört med "invandrarkvinnornas" erfarenheter, från debatten och från forskningen, är inte så vitt skilda som vissa hedersdebattörer vill ge sken av och jag känner igen mig i delar av beskrivningarna. Min slutsats är att det inte finns den där absoluta gränsen mellan det ena eller det andra. Jag gjorde under min kurs en jämförelse punkt för punkt över likheter och skillnader mellan "svenskt mäns våld mot kvinnor" och hedersrelaterat våld i de beskrivningar av våldet som fanns, och det mesta var faktiskt likheter. Ett nog så provocerande konstaterande.


Det som kunde skilja var vem som utförde våldet, där det oftare fanns en beskrivning av familj eller klan i det som kallades för hedersrelaterat våld, dock,  och det var det intressanta, hade även våld som utfördes av en enskild man mot sin hustru som ville skilja sig, i statistiken kategoriserats som hedersvåld, trots att det inte fanns med en beskrivning av att det handlade om påtryckningar från familjen eller släkten. Invandrarmäns våld kallas i denna diskurs för hedersrelaterat våld, och svenska mäns våld mot en hustru som utmanat deras manliga heder och vill skilja sig och därför straffas våldsamt, kallas för "kvinnomisshandel". Dvs, det tycks finnas en tendens att kategorisera våld mot kvinnor som hedersrelaterat enbart baserat på mannens och kvinnans etnicitet.

Hedersbegreppet är alltså inte så snävt som vissa menar utan rymmer en större dynamik, och även överlappar de beskrivningar som finns av annat våld. Hedersbegreppet kan hjälpa till, men tillåts inte ett kritiskt förhållningssätt till begreppet riskerar alltid kvinnor hamna utanför mallen och feministiska och samhälleliga insatser.

 Min erfarenhet som kvinna i svenska sammanhang är att svenska män, både som individer och grupp, har en form av heder som man förväntar sig att kvinnor i omgivningen ska respektera och därför följa vissa outtalade regler som när så inte sker leder till mer eller mindre allvarliga påtryckningar. Ofta är dock den svenska medelklassmanligheten i så massivt överläge i förhållande till en ensam svensk tjej att våldet sällan krävs, tjejer fogar sitt beteende ändå. Det handlar om en kultur där det är acceptabelt att män förväntar sig denna respekt för sig själva tillhörande gruppen män. Detta är också en omständighet som kan vara en faktor bakom varför våldet blir grövre i marginaliserade miljöer. Våldet är ofta en sista utväg och en tecken på att maktförhållandena inte är tillräckligt effektiva, ett tecken på brist på makt i relationen som kan verka på andra sätt, likväl som en manifestation av makt.


Att samtidigt som det hedersrelaterade våldet diskuteras, beskriva mäns förtryck och våld mot kvinnor generellt är inte att släta över specifika våldshändelser som hedersrelaterat våld, som vissa debattörer påstår. Det är en förolämpning mot de kvinnor som är våldsutsatta att de inte är värda att uppmärksammas i samma utsträckning i förhållande till hur vanligt förekommande våldet är, bara för att det inte beskrivs i termer av "heder".


Till denna förståelse finns också en nyliberal beskrivning av svenskheten, som bestående av individer och inte av subkulturer, grupper, familjer, släkt, nätverk, statushierarkier m.m.  På detta sätt används debatten om hedersrelaterat våld för att förstärka uppdelningen mellan invandrare och svenskar, och det är dessa omständigheter som flera antirasistiska debattörer försöker förhålla sig till, för att de inte vill stärka rasismen mot invandrare för att man vet av erfarenhet hur begreppet utnyttjas. Att vrida detta till att man stödjer  hedersrelaterat våld är lika illa och förvirrat som att säga att de som menar att hedersrelaterat våld också handlar om kultur, skulle stödja svenska mäns våld mot svenska kvinnor. Från rasistiskt och sexistiskt håll är denna sammandrabbning mellan feminism och antirasism det högst önskvärda, och därför är det sorgligt när debatten rör sig mot en nivå där man börjar kasta ogrundade anklagelser mot varandra. Detta sker då på bekostnad av en seriös debatt där den verkliga konflikten finns som rör våldsutövare och offer, mellan antirasism och rasism, och antisexism och sexism.


Universialistiska synsätt som konstaterar att mäns våld mot kvinnor och våld mot hbt-personer finns i nästan hela världen är också en sann beskrivning som kan lära oss nånting om grundläggande samhälleliga strukturer, detta universialistiska konstaterande har stöd från fler än västerländska radikalfeminister. Det är också ett perspektiv att använda för  att inte förstå andra etniciteter som oförklarliga monster, som en delförklaring. Det kan vara en grund för ett samarbete mellan kvinnor från olika etniska grupper, på så vis kan det motverka både sexism och rasism.


 Utgångspunkten måste för dens skull inte vara att mäns våld mot kvinnor och hbt-personer alltid tar sig exakt samma uttryck i hur våldet utövas, samhällsstrukturer kan skilja sig åt, dynamiken kring våldet eller förövare kan variera, även inom det "heders"relaterade våldet.


Ett argument som används mot mer feministiska universialistiska analyser är att det hedersrelaterade våldet även riktar sig mot unga män och att en könsmaktsanalys därför inte kan tillföra förståelse. Men ofta rör detta hedersvåld hbt-män, dvs egentligen följer våldet återigen ett heterosexistiskt mönster, där hbt-personer är mer utsatta.  Och kan någon motsäga att det hedersrelaterade våldet inte också följer en sexistisk struktur genom att det oftare och hårdare drabbar unga kvinnor, även om vissa män också är utsatta?
I Sverige har vi Fadime Sahindahl, men har vi haft motsvarande så många manliga offer som drabbats lika hårt, som den analys som betonar "kultur" framför en könsmaktsanalys föreskriver? Helt klart är att även hederskulturen till stora delar följer samma sexistiska mönster som det övriga svenska samhället, dvs det riktar sig oftare mot och tar grövre former mot kvinnor och hbtpersoner. Eftersom jag inte funnit stöd för detta i den litteratur och forskning jag läst hittills, påstår någon att det är lika vanligt att äldre systrar bevakar sina yngre bröders sexualitet och livsstil? Detta borde vara vanligt förekommande enligt den förklaring som menar att det främst handlar om kultur? Man beskriver kulturer som om de saknade könsstrukturer, ocg man får inte jämföra kulturer med andra kulturella könsstrukturer- för att detta skulle vara att "släta över" det hedersrelaterade våldet? Nej det är inte rimligt på något vis.


Jag menar att hedersbegreppet inte går att avskriva helt, trots att gränsen mot andra former av mäns våld mot kvinnor och ett samhälleligt våld mot hbt-personer inte är absolut som vissa debattörer påstår eller att det inte kan förklaras utifrån att det ena våldet handlar om kollektiva processer medan det andra, trots sin i varierande utsträckning koppling till kollektiv av kvinnor och män, handlar om individer. Rent generellt drar analysen av mäns våld mot kvinnor och hbt-personer nytta av att inte förklaras utifrån individperspektivet, det vill säga precis vad som krävs för att förstå mekanismerna bakom "heders"våldet.


Hedersbegreppet kan främst användas för att det underlättar en förståelse av vissa sammanhang där våldet finns och för att effektivt kunna ingripa mot våldet, för offrets möjlighet att beskriva sina upplevelser och ska respekteras som sådant. Dock finns det även de som varit utsatta som menar att ett mord är ett mord och att det är att stödja förövarnas verklighetsbeskrivning och legitimera hedersbegreppet genom att använda begrepp som "heders"mord. Begreppet ifrågasätts och problematiseras alltså inte bara av västerländska radikalfeminister.