twist and shake

http://youtube.com/watch?v=0Ow_CR-4Rzc
hittat genom rulti

Liberaler kan inte förstå vad HMF är

Angående muhammedkarikatyrerna som diskuteras på liberala bloggar i detta nu, finns det ett flertal liberaler som kollrat bort sig helt i tron att hets mot folkgrupp måste innefatta en direkt avbildning av hela folkgruppen (därför försöker de påstå att muhammedkarikatyrerna inte skulle kunna vara HMF). Därför kommer detta lilla klargörande från mig till dom.
Hets mot folkgrupp måste inte ske i form av avbildningar av en person av folket eller folket i sig. Detta borde vara något uppenbart då de flesta ju redan förstått innebörden av hakkorset, eller hitlerhälsningen för den delen. Det enda som krävs är den laddning som valfri symbol/bild/handling får eller har fått i ett sammanhang präglat av ojämställda maktrelationer, och att denna symbol används för att bibehålla denna ojämlikhet. Men den liberala ideologin brister ju som vanligt när det kommer till sambandsanalyser, med hänsyn till den faktiska koloniala verkligheten och muslimernas underordnade roll i detta.


Vad gäller hur hetsen  mot muslimer sker igenom muhammedkarikatyrerna, förutom det klassiska koloniala "ickeariska" porträtterandet av "skurken"
 - när vissa individers reaktioner (som provoceras fram med beräkning) används för att svartmåla ALLA muslimer, eller "islam" (religionen/det historiska kulturarvet), och rättfärdiga liberalernas kollektiva politiska bestraffningar och rasistiska politik, som syftar till att skapa större klasskillnader mellan grupper, är det just ingenting annat än hets. Det är inte svårt att fatta. Annat än för liberaler.


Det finns också en jättebra, verkligen superbra text om de liberala tillkortakommandena för förståelsen av vad rasism är och hur den kan yttra sig:  Journal of Moral Education  Vol. 34  Sept. 2005, "In the name of morality: moral responsibility, whiteness and social justice education   av Barbara Applebaum, Syracause University, Usa  s. 277-290 Recommended.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Å Jernspikars vad jag ääääälskar att ha bra internet igen, om så bara för några daaaar...!! Spontaniteten glädjen det ger! Jaa.   När jag förhoppningsvis flyttar till sthlm snart ska jag ha internet hela tiden, minsann. Av någon anledning finns det en liten nätt lägenhet som nu stått tom i ca 2 år på sthlms helvetesbostadsmarknad, varför hyrs den inte ut?? Den som bodde där innan var inte en satanistisk ritualmördare som slaktade barn eftersom det var min vän som bodde där innan, det kan alltså inte vara vidskepelse. Ej heller renoveringsbehov. Måste lösa detta mysterium.. 


Den islamofoba verklighetsuppfattningen

hihi.. såg att högertidskriften Neo anordnat föredrag om Islamism, enkelriktad propaganda såklart. Men det blev visst inte så bra. Deras fördragshållare Mellanie Phillips, journalist på Daily Mail, argumentation bygger nämligen främst på två saker, de skrämmande muslimerna å ena sidan, och i den andra mentala boxningshörnan, hennes hmm uppfattning om att:   " Britain has had a "settled, majoritarian culture based on a particular set of customs" for 1,000 years, and that Britain has been a liberal and tolerant society for the same period.  "
japp.

jag antar att jag inte behöver förklara vad som gick fel där..
Citat plus mera sågning av Mellanie kan man läsa på
http://commentisfree.guardian.co.uk/sunny_hundal/2006/06/londonistan_versus_londonstani.html

Maratoninlägg om Abort inom Islam

I en rad muslimska länder är aborträtten inskränkt och straffbar, precis som i flera andra av världens ickemuslimska länder. I exempelvis Saudi Arabien tillåts abort enbart om det är för att skydda kvinnans liv eller fysiska hälsa. I Algeriet tillåts abort för att skydda kvinnans mentala och fysiska hälsa eller om hennes liv är i fara. Men det finns också muslimska länder med en öppnare inställning där det räcker med kvinnans efterfrågan för att få göra abort. Tunisien, Turkmenistan, Kazakhstan, Albanien, Azerbajdzjan, alla med 12 veckors gräns, tillhör dessa. I Turkiet finns en 12 veckors gräns där utgångspunkten är kvinnans önskan, men här efterfrågas även föräldrars eller makes medgivande. I många muslimska länder, som Indonesien och Malaysia, pågår också diskussioner i riktning mot att stärka kvinnors rätt till att göra abort. Även i Iran röstade parlamentet nyligen igenom förslag i riktning mot att tillåta kvinnor att göra abort under vissa omständigheter, denna utveckling stoppades dessvärre av Väktarrådet.

Den religiösa diskussionen fyller en viktig roll i många kvinnors liv och välmående, så det finns en anledning för även icketroende att upplysa sig tillräckligt för att allra minst undvika att sprida fördomar om muslimer och Islam som sedan drabbar dessa kvinnor.

Så, hur kan diskussionen se ut? Som alltid när man talar om islam är det viktigt att inse att muslimer tolkar islam olika. Sa'diyya Shaikh[4] har skrivit en intressant text, som jag citerar ur om inte annat nämns, där det bland annat redogörs för några olika tolkningar som finns i det hen kallar för de ´klassiska´ islamiska skolorna. Texten och mycket av diskussionen kretsar kring en koransk vers som också finns beskriven i en hadith vilket flera islamiska skolor bygger sin tolkning på:

´O mankind! if ye have a doubt about the Resurrection, (consider) that We created you out of dust, then out of sperm, then out of a leech-like clot, then out of a morsel of flesh, partly formed and partly unformed, in order that We may manifest (our power) to you; and We cause whom We will to rest in the wombs for an appointed term, then do We bring you out as babes, then (foster you) that ye may reach your age of full strength; and some of you are called to die, and some are sent back to the feeblest old age, so that they know nothing after having known (much), and (further), thou seest the earth barren and lifeless, but when We pour down rain on it, it is stirred (to life), it swells, and it puts forth every kind of beautiful growth (in pairs).  (Koranen, 22:5)´

Återberättaren Abdullah:  ´Allah's Apostle, the true and truly inspired said, "(as regards your creation), every one of you is collected in the womb of his mother for the first forty days, and then he becomes a clot for an other forty days, and then a piece of flesh for an other forty days. Then Allah sends an angel to write four words: He writes his deeds, time of his death, means of his livelihood, and whether he will be wretched or blessed (in religion). Then the soul is breathed into his body.´ (Sahih Al-Bukhari, Volume 4, Book 55, Number 549)´

Dessa dagar av oformat och format kött, skapar en tidsperiod av 120 dagar, dvs 17 veckor och en dag. De klassiska skolornas förhållningssätt är enligt Shaihk, summerat av Shaykh Jad al-Haq, inom denna 120-dagars period:
´1) Unconditional permission to terminate a pregnancy without a justification or fetal defect. This view is adopted by the Zaydi school, and some Hanafi and Shafi'i scholars. The Hanbali school allows abortion through the use of oral abortifacients within 40 days of conception.
 
2) Conditional permission to abort because of an acceptable justification. If there is an abortion without a valid reason in this period it is considered to be disapproved (makruh) but not forbidden (haram). This is the opinion of the majority of Hanafi and Shafi'i scholars
 3) Abortion is strongly disapproved (makruh). This is the view held by some Maliki jurists
4) Abortion is unconditionally prohibited (haram). This reflects the other Maliki view, as well as the Zahiri, Ibadiyya and Imamiyya legal schools´


Det detta slår fast är att det inte finns ett absolut eller enhetligt Nej i frågan inom Islam, utan att det snarare är en pågående diskussion i den muslimska världen.  Det visar också att abort har varit en realitet i islamiska samhällen sedan länge eftersom olika abortframkallande medel finns beskrivna och har diskuterats sedan lång tid tillbaka. Avgörande är också vilken helhetsuppfattning som finns om Islam som religion. Sa'diyya Shaikh som beskriver Islam som en religion vars kärna är medkännande och barmhärtighet (compassion) resonerar därför på följande sätt: ´Islam teaches the sanctity of human life and shows a profound respect for that the potential for human life. Nonetheless, the rightful concern for a fetus needs to be situated in a larger context, juxtaposed and weighted in relation to broader wellbeing of the mother, the family as well as the society. Islam is a religion of balance and moderation that seeks to maximize the wellbeing of all elements in a society.´


Eftersom vi nu kan jämföra globalt hur det ser ut i världen utifrån tillgången till legala och säkra aborter vet vi utifrån ett samhälleligt perspektiv med säkerhet vilket lidande, kränkningar, övergrepp, kvinnoförtryck och massdöd som förbud eller inskränkningar i aborträtten skapar, som dessutom alltid drabbar de redan svagaste och mest utsatta allra hårdast. En syn på Islam som en medkännandets och barmhärtighetens religion förutsätter en medvetenhet och medkännande också med hur kvinnor har det, och en respekt för kvinnans liv där religionen byggs till hälften på Kvinnan (såsom sägs i en Hadith). Det är i denna muslimska medkännandets medvetenhet muslimska feminister spelar en så viktig roll, med ny kunskap, klargöranden och erfarenheter, där respekten för livet också innebär en respekt för Kvinnors liv, och deras egna val.


Sa'diyya Shaikh beskriver hur kvinnor kan agera inom Islam: ´Islamically, the freedom to act as the khalifah is intrinsically accompanied by accountability and responsibilities at the personal, social and religious levels. Often the specifics of a given context determine what the most responsible alternative is. Given these consideration, from within the Islamic perspective there is room for a pro-choice perspective where the individual khalifah engages all sources of Islamic guidance i.e. the Qur'an the prophetic traditions, the legal positions, as well as his or her own intellectual, moral and ethical capacities to inform a decision about abortion.´

De problematiska karlarna

Men tyvärr finns det dessa misogyna karlar, på vissa svenska muslimska sajter, som för att hävda sin egen åsikt i frågan medvetet undanhåller kvinnor denna diskussion och kunskap. Dessa karlars svar är varken medkännande eller barmhärtiga. Ett sådant typiskt Manligt antiabortuttalande är det korthuggna om att det inte är för Kvinnan att avgöra vad Allah har bestämt ska ske med hennes kropp utan att hon bör underkasta sig graviditeten[6]. I samband med dessa resonemang nämner dock inte dessa allvetandets karlar något om förbud för alla andra medicinska ingrepp i kroppen, kan tänkas för att detta skulle beröra karlarnas egna kroppar?

Jag är mer än tveksam till att dessa fördömmandets män själva tackar nej till en egen cancerbehandling mot eventuella snabbväxande cellklumpar. Eller vägrar sina gamla föräldrar, eller sina barn den? Struntar de själva i alla former av medicin, sprutor, dieter, drycker och salvor som kan hjälpa dem vid sjukdom eller lidande, drar de inte ut ett föremål, som en spik, som mot deras vilja råkat penetrera deras hud och kött, allt som kan på något sätt genom deras egna mänskliga handlande påverka deras kropp, är de också konsekventa i alla dessa situationer, som rör deras egen kropp och mänskligt handlande, praktiserande underkastelseargumentet? Jag ser fram emot att dessa män fullföljer sina egna råd om underkastelse för att undvika minsta lilla mänskliga påverkan på sina egna kroppar. Då ju all form av eget handlande självklart påverkar kroppen återstår för dem att ligga helt stilla, tysta och göra ingenting. [7]

Och vetenskapen?

Något jag märkt när jag surfat nätet för information är att den teologiska diskussionen ofta lägger stor tyngd vid vad vetenskapen anser. Det märks att i de fall där koranen och hadith är otydliga eller inte har någon klar ståndpunkt, men också vid tolkningen i övrigt, finns ofta en önskan om att visa att koranen stämmer väl överrens med forskningen, och leta argument härifrån. Här har alltså också den västerländska vetenskapens patriarkala traditioner haft utrymme att ge tyngd åt ett patriarkalt muslimskt tänkande kring koranen, graviditeten, livet och kvinnans kropp. Till exempel är det värt att fundera över vilken betydelse det haft att det i vetenskapens manliga domäner gjorts skillnad på vård för kvinnor i samband med abort och övrig sjukvård.

Sisters in Islam

Så till mitt senaste tillskott på länklistan, Sisters in Islam är en muslimsk feministisk organisation. Som Sisters in Islam påpekar handlar diskussionen om abort om tolkningar, och övertolkningar. Bland annat klargör systrarna att det i Koranen inte uttryckligen finns ett förbud mot varken abort eller preventinmedel.

´From intensive studies and extensive consultations with contemporary 'Ulama no verse in the Qur'an (nass) can be found which forbids a husband or wife to space their pregnancies or limit the number according to their physical, economic or cultural abilities... In fact the Prophet warned against a woman getting pregnant during the period of breast-feeding calling it al-ghayl, ghaylah or gheyal (assault on the child) ...as al-azl (coitus interruptus or withdrawal) was permitted so by analogical reasoning (qiyas), other methods that can pregnancy are allowed.´ (in 'Contraception, Abortion and Reproductive Issues in the Legacy of Islam', Late Dr Abdel Rahim Omran) 

Islam tycks alltså snarare påbjuda kvinnans handlingskraft och kontroll över sin graviditet än en handlingsförlamad och ansvarsbefriad ´underkastelse´, kvinnans agerande står i fokus. Jag avslutar med följande citat från Sisters in Islams hemsida

´Muslim women, like all women of the world, have the need for and the entitlement to good reproductive and sexual health, to be able to make independent decisions on their reproductive and sexual lives (as well as decisions made mutually in consultation or shared with their partners). Muslim reformists and feminists who value the principles of justice and equality, and believe that these principles are enshrined in the Qur'an, see a parallel, rather than a contradiction with the universal social justice values intrinsic to human rights. Individual choice as the core of sexual and reproductive rights and gender equality, is interpreted as compatible with Islamic values. ´.  (in 'Reproductive Health and Rights: The Importance for Muslim Women', Rashidah Abdullah)   
[1] http://www.reproductiverights.org/pub_fac_atkwwsup.html

[2] Jämför med Norge och Danmark som har en 12 veckors gräns, i båda länderna finns också krav på föräldrars medgivande. I Finland tillåts abort för att skydda kvinnans mentala och fysiska hälsa, till följd av våldtäkt, om fostret är missbildat eller för att skydda kvinnans liv, den finska lagen tillåter alltså inte abort uteslutande på kvinnans egna efterfrågan.

[3] I den undersökning från 1999 som jag tittat på tillåts abort i Malaysia för att rädda kvinnans liv, och ifall kvinnans fysiska eller mentala hälsa är hotad. Men kanske har förslagen redan gått igenom, eftersom undersökningen är lite gammal,?

[4]Family planning, Contraception and Abortion in Islam: Undertaking Khilafah: Moral Agency, Justice and Compassion, Published in Sacred Choices: The Case for Contraception and Abortion in World Religions, ed. by D. Maguire. Oxford: Oxford University Press. (2003), by Sa'diyya Shaikh, http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/islamethics/abortion_1.shtml 

[5] Det är till exempel inte helt ovanligt att flickor/kvinnor som blivit våldtagna är i sådan chock att de hamnar i ett psykiskt tillstånd av förnekelse kring vad som hänt så att de inte upptäcker att de är gravida förrän mycket sent.

[7] När jag surfade nätet läste jag också om en hadith där det görs en liknelse kring Guds makt över livet, att liv skulle kunna uppstå från sädesvätska om den så utspillts på en sten om Allah önskade detta, ungefär ?Varde liv?. Det kan förstås som att om det är meningen att Kvinnan ska föda barnet gör hon det oavsett om hon försökt sig på en abort eller inte.